Rammeplan og temahefter for barnehagen

Her er Rammeplanens syv fagområder og hva de omhandler.

Kommunikasjon, språk og tekst

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen
bidra til at barna
• lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn
og voksne
• videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd
• bruker sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å
løse konflikter og å skape positive relasjoner i lek og annet samvær
• får et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske
opplevelser og kunnskaper, samtaler, og som inspirasjon til fabulering
og nyskaping
• lytter til lyder og rytme i språket og blir fortrolige med symboler
som tallsiffer og bokstaver
• blir kjent med bøker, sanger, bilder, media m.m.

Kropp, bevegelse og helse

Gjennom arbeid med kropp, bevegelse og helse skal barnehagen bidra til at barna
• får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring
• skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser
og utfordringer
• videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk,
rytme og motoriske følsomhet
• får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider
41
• utvikler glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige
utfordringer og får en forståelse av hvordan en bruker og samtidig tar
vare på miljøet og naturen
• utvikler forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at
alle er forskjellige
• får kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av
gode vaner og sunt kosthold.

Kunst, kultur og kreativitet

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra
til at barna
• utvikler sin følsomhet til å lytte, iaktta og uttrykke seg gjennom allsidige
møter med og refleksjon over kultur, kunst og estetikk
• styrker sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk
• tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede
• utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og
gi varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet
• utvikler elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og form, for å
kunne uttrykke seg estetisk i visuelt språk, musikk, sang, dans og drama
• opplever at kunst, kultur og estetikk bidrar til nærhet og forståelse.

Natur, miljø og teknikk

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknikk skal barnehagen bidra til at
barna
• opplever naturen og undring over naturens mangfoldighet
• opplever glede ved å ferdes i naturen og får grunnleggende innsikt i natur,
miljøvern og samspillet i naturen
• får erfaringer med og kunnskaper om dyr og vekster og deres gjensidige
avhengighet og betydning for matproduksjon
• lærer å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og
samtale om fenomener i den fysiske verdenen
• erfarer hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet.

Etikk, religion og filosofi

Gjennom arbeidet med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra
til at barna
• erfarer at grunnleggende spørsmål er vesentlige, ved at det gis anledning
og ro til undring og tenkning, samtaler og fortellinger
• tilegner seg samfunnets grunnleggende normer og verdier
• utvikler toleranse og interesse for hverandre og respekt for hverandres
bakgrunn, uansett kulturell og religiøs eller livssynsmessig tilhørighet
• får innsikt i grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og
tradisjon og deres plass i kulturen
• får kjennskap til kristne høytider og tradisjoner og tradisjoner knyttet til
høytider i religioner og livssyn som er representert i barnegruppen
• blir kjent med religion, etikk og filosofi som del av kultur og samfunn.

Nærmiljø og samfunn

Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at
barna
• utvikler tillit til egen deltakelse i og påvirkning av fellesskapet
• erfarer at alle mennesker, uansett alder og forutsetninger, inngår i og
bidrar til barnehagens fellesskap
• blir kjent med og deltar i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer
i nærmiljøet
• opplever at det tas like mye hensyn til gutter og jenter
• blir kjent med noen historiske endringer i lokalmiljø og samfunn
• utvikler forståelse for ulike tradisjoner og levesett
• blir kjent med at samene er Norges urbefolkning og får kjennskap til
samiske fortellinger, sagn og andre deler av samisk kultur og hverdagsliv.

Antall, rom og form

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna
• opplever glede over å utforske og leke med tall og former
• tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper
• erfarer, utforsker og leker med form og mønster
• erfarer ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og
sammenligne
• erfarer plassering og orientering og på den måten utvikler sine evner
til lokalisering.

 

 

Se link:
www.udir.no/Barnehage/Rammeplan/Rammeplan-for-barnehagens-innhold-og-oppgaver/