Samarbeidsutvalget i Malmøya barnehage

Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget i Malmøya barnehage skal bestå av en foreldrerepresentant, en ansatt i barnehagen og en representant fra Malmøya Husmorlag (eier).

På foreldremøte 09.09.2021 ble det vedtatt at Katrine Enger Strøm, Espen Bjorskau og Madeleine Amundsen danner et samarbeidsutvalg for barnehagen. Dette samarbeidsutvalget ble gjenvalgt 01.09.2022 på foreldremøte.

Samarbeidsutvalget skal etter lov om barnehager §4 være "et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ".

Formålet til et samarbeidsutvalg er å samarbeide om de tingene som er viktige for at barna skal trives, lære og utvikle seg. Gjennom systematiske møter i løpet av året skal vi knytte tettere bånd mellom foreldrene og barnehagen. Foreldrene skal via et samarbeidsutvalg ha muligheten til å få medvirke til hverdagen og miljøet i barnehagen. Noen av oppgavene til de som sitter i samarbeidsutvalget er blant annet å;

- Engasjere seg i fellesskapet med foreldrene og barnehagen
- Invitere til møter for foreldrene, slik at man kan få mulighet til å ta opp saker gjennom samarbeidsutvalget med barnehagen ved behov.
- Ha faste møter i løpet av året med barnehagestyrer / samarbeidsutvalget.
- Bidra til planegging av dugnad og ha ansvar for oppfølging.
- Bidra til å løse eventuelle relevante konflikter som måtte oppstå.
- Drøfte det ideelle grunnlaget til barnehagen og hvordan formålet med barnehagen blir tatt vare på.

Viktige saker for samarbeidsutvalget:

Barnehagen er lovpålagt å legge frem enkelte saker for Samarbeidsutvalget. Viktige saker regnes som saker som påvirker hverdagen i barnehagen eller forholdet til foreldrene.

- Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal samarbeidsutvalget fastsette barnehagens årsplan.
- Samarbeidsutvalget skal få innsyn i forslag til budsjett, driftsendringer og arealutnytting i barnehagen.
- Dersom det skal søkes om dispensasjon fra pedagognormen i barnehagen, må saken legges frem for samarbeidsutvalget som skal gi still innspill på søknaden.
- Dersom barneahagen ikke blir drevet i tråd med gjeldende lover, forskrifter, vedtekter og budsjettet til barnehagen, kan samarbeidsutvalget melde i fra til tilsynsmyndighetene.