Tilvenning av nytt barn

Å begynne i barnehagen er en ny tilværelse, både for store og små barn. De første tilvenningsdagene i barnehagen er viktige for at barnet skal bli trygg på omgivelsene. Under tilvenningen er omsorg, tillit og trygghet viktige nøkkelord.

Det er i utgangspunktet satt av tre - fem dager til tilvenning av nye barn. De aller fleste foreldre/foresatte har krav på permisjon fra jobb i forbindelse med oppstarten i barnehagen. Det er viktig å sette av tid til dette. En god start i barnehagen gjør fortsettelsen lettere for barnet. I begynnelsen av barnehageåret vil det settes mye fokus på rutiner. Dagsrytmen og de rutinene vi har i barnehagen vil hjelpe barnet til å orientere seg og samtidig være med på å skape trygghet.

Når barnet starter i barnehagen får han/hun tildelt en primærkontakt. Primærkontakten skal være til stede når barnet kommer den første tiden. Etter hvert som barnet blir kjent i barnehagen vil også annet personale være til stede om morgenen. Primærkontakten har ansvaret for at barnet blir fulgt opp daglig gjennom tilvenningsperioden. En primærkontakt skal også skape trygghet slik at overgangen fra småbarnsavdelingen ikke oppleves som et brudd, men som en utvidelse av mulighetene for kontakt og nye erfaringer.

Barnehagen ønsker ikke å lage faste ”regler” og bestemte metoder vedrørende tilvenningen. Det er viktig å se an det enkelte barn og den enkelte situasjon. Mens noen barn blir raskt trygge i barnehagen, er det andre barn som bruker lenger tid. Dette er svært individuelt. Vi i barnehagen vil selvfølgelig gjøre vårt beste for at denne overgangen skal gå så bra som overhodet mulig:-)